Energy Lab gebruikt cookies om je surfervaring op deze site gemakkelijker te maken (taal,...). 

Menu

Wedstrijdreglement winactie: Gesigneerd Shirt Thomas De Gendt

Onderstaand het wedstrijdreglement voor de social media winactie ‘Gesigneerd Shirt Thomas De Gendt’.

Artikel 1: Organisator

Energy nv, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Schoebroekstraat 8, BTW BE 0872.287.544 (hierna de “organisator”), organiseert de wedstrijd ‘Social Media winactie Gesigneerd Shirt Thomas De Gendt’ vanaf 25 juli 2019 om 18.00 uur tot en met 26 juli 2019 om 18.00 uur (GTM+2).

Met deze wedstrijd maak je kans om een Lotto-Soudal wielershirt, gesigneerd door Thomas De Gendt, te winnen.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de actie wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 2: Deelnemers

Iedereen woonachtig in België of Nederland mag aan deze wedstrijd deelnemen. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

Artikel 3: Wijze van deelname

De deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via Energy Lab’s Instagram pagina.

Geen enkele inschrijving, ook al is het eerder, die met de post of een ander communicatiemiddel werd verstuurd, komt in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

Om aan de wedstrijd deel te nemen volg je deze stappen:

De deelnames aan de wedstrijd moeten op de Instagram pagina van Energy Lab geregistreerd zijn tussen 25 juli 2019 om 18.00 uur en 26 juli 2019 om 18.00 uur (GTM+2).

De datum en het uur van ontvangst van de deelnames door Energy Lab, zoals geregistreerd via Instagram, hebben bewijskracht.

Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot fraude of valsspelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement wordt toegekend, opnieuw in het spel gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige prijs van welk type en welke aard dan ook. De organisator behoudt zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd hebben of geprobeerd hebben de reglementen te omzeilen.

Artikel 4: Aantal deelnames

Elke deelnemer (natuurlijke persoon) mag maximaal één keer aan de wedstrijd deelnemen via een Instagram account.

De deelname is strikt op naam (Instagram account). De deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

Artikel 5: Winnaars

Na afloop van de wedstrijd is er maximaal één winnaar die bepaald wordt als volgt: diegene die alle quizvragen correct heeft beantwoord of het hoogste aantal juiste antwoorden op de quizvragen heeft gegeven. In geval va ex aequo zal de winnaar diegene zijn die de schiftingsvraag (“hoeveel mensen zullen aan de quiz deelnemen?”) correct heeft beantwoord of het juiste antwoord het dichts heeft benaderd. Indien nog steeds ex aequo, zal de winnaar diegene zijn die de quizvragen als eerste heeft vervolledigd.

De organisator van de wedstrijd zal de winnaar ten laatste op 31 juli 2019 bekendmaken en contact opnemen via de social media posting zelf en/of een privébericht via Instagram.

De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

Artikel 6: Prijs

De prijs van de wedstrijd is een gratis wielershirt, gehandtekend door Thomas De Gendt.

De toegekende prijs kan niet worden omgeruild, maar mag wel of worden toegekend aan derden. Mocht de organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om de bevestiging op te vragen waarin de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij/zij gewonnen had.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Artikel 7: Toegankelijkheid van het reglement

De informatie en het reglement betreffende de wedstrijd kunnen worden geraadpleegd via de website www.energylab.be.

Artikel 8: Klachten

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd, naar het volgende adres worden gestuurd, met de post of via e-mail aan: Energy NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal, info@energylab.be.

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

De organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de Facebook of Instagram pagina of website van Energy Lab of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door de organisator, van welke aard ook, kunnen niet tegen de organisator gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting voor de organisator.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt door de organisator, de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De door de deelnemer meegedeelde gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd en de toekenning van de prijs aan de winnaars.

Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@energylab.be

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd. De gegevens van de winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen na de overhandiging, de uitvoering of de geldigheidsduur van de prijs.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de organisator zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Benieuwd wat Energy Lab voor jou kan doen?

Neem contact op
L1006276